Re: [tied] Morphology (19/20)

From: Miguel Carrasquer
Message: 16590
Date: 2002-11-03

19. Personal pronouns

(Full treatment will follow in the revised version of the whole
document)

"I"
**mú **mú(:), replaced by *h1é-g^-
**mu-má **mwé > *mé, in part *h1-mé

pl.
**mu-átu **mWésW > *mésW
**mu-áti **mWéy > *wéy-esW
**mu-atu-má **msWmé > *n.smé
du.
**mu-íku **mWéxW > *móh3
**mu-íki **mWéh1 > *wéh1
**mu-iku-má **mWh3wé > *n.h3wé

"you"
**tú *tú(:)
**tu-má *twé
pl.
**tu-átu **sWésW > **wésW > *úsW > *yúsW
**tu-áti **sWéy > *sWéy-esW
**tu-atu-má **sWsWmé > *usmé
du.
**tu-íku **sWéxW > *wóh3
**tu-íki **sWéh1 > *sWéh1
**tu-iku-má **sWh3wé > *uh3wé

"he/she/it" (oblique: "self")
**sú ---
**su-má *swé
pl.
**su-átu ---
**su-áti ---
**su-atu-má **sWsWmé > *usmé, *smé
du.
**su-íku ---
**su-íki ---
**su-iku-má **sWh3wé > *uh3wé, *sh3wé

=======================
Miguel Carrasquer Vidal
mcv@...