[tied] Re: Lith. Acc.pl.

From: Sergejus Tarasovas
Message: 16036
Date: 2002-10-08

--- In cybalist@..., Jens Elmegaard Rasmussen <jer@...> wrote:

> Oh, right, sorry. I should have starred it and checked
attestations. The
> accent type *is* with polarized mobility, so -ómus will be a stage
between
> *-omùs and -óms. (And, sure, it's Zink-).
>

J. Kazlauskas, while stating on p. 37 of his _LietuviuN kalbos
istorine: gramatika_ that "Kirc^io alternacija kilnojamoje
paradigmoje vyko ne tik tarp z^odz^io s^aknies (ar kamieno) ir
paskutinio skiemens, bet kai kuriuose linksniuose kirtiN gale:jo
ture:ti ir pries^paskutinis skiemuo, plg., pvz., dgs. naud. _galvóms_
< _galvómus_", on p. 167 speculates, that "Aku:tine: priegaide: [in
_galvóms_ etc. -- ST] rodo, jog dabartinis kirtis yra senokas...
Tac^iau vargu ar ta aku:tine: priegaide: gali rodyti, jog
daugiskaitos naudininkas is^ seno ture:jo pries^paskutinio skiemens
kirtiN. ... Galima spe:ti, kad ... daugiskaitos naudininkas ...
ture:jo galinio skiemens kirtiN. Daugiskaitos naudininke kirtis
gale:jo bu:ti atitrauktas dar melodinio kirc^io egzistavimo metu, ir
de:l to, pries^pskutiniam skiemeniui tampant kirc^iuotu, o
paskutiniam netenkant kirc^io, pries^paskutiniame skiemenyje gale:jo
susiformuoti auks^tas tonas, palyginti su buvusiu neauks^tu
paskutinio skiemens tonu. ... Pats kirc^io atitraukimas is^
paskutinio skiemens iN pries^paskutiniN, matyt, yra sukeltas
tendencijos ture:ti koloniniN to paties paradigmos skiemens kirtiN,
t. y. kirtiN to skiemens, kuriN kirc^iuoja daugumas paradigmos
linksniuN". This is the kind of sophistry I can't understand
completely, but since it (beg your pardon) somewhat resembles to me
(mere impressionistically) your way of expressing yourself at least
here on Cybalist, it would be very interesting to know your opinion
on Kazlauskas' reasoning.

Sergei