Þeir voru fleiri er í móti mæltu. Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að
hann vissi að Þorleikur
They were more who spoke against (it). Thorgils said Thorleik should decide
because he knew that Thorleik

var manna skyggnastur, snúa nú að selinu. Hrappur hleypir fram fyrir og dúði
spjótsprikuna er
was most sharp-sighted of men, (they) turn now to the sheiling. Hrapp ran
forward ahead and shook the spear point which

hann hafði í hendi og lagði fram fyrir sig og kvað þá vera allt mál að reyna
sig. Verða þeir Helgi
he had in hand and thrust forward ahead of him and said then to be high time
to prove himself. They, Helgi (and co) did

þá eigi fyrr varir við en þeir Þorgils taka á þeim selið. Þeir Helgi lúka
aftur hurðina og taka vopn
not then become aware and they, Thorgils (and co.) reach? the sheiling.
They, Helgi (and co.) shut the door and take their weapons.

sín. Hrappur hleypur þegar upp á selið og spurði hvort skolli væri inni.
Hrapp runs at once up to the sheiling and asked whether a fox were inside.

Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð skæður er hér býr
inni að hann muni
Helgi answers, “Because (of that) it will go for you as that were something
noxious here inside (the) farmhouse that he will

bíta kunna nær greninu."
know to bite near the lair.”

Og þegar lagði Helgi spjóti út um selsglugginn og í gegnum Hrapp. Féll hann
dauður til jarðar af spjótinu.
And immediately Helgi thrust out with a spear around the sheiling window and
through Hrapp. He fell dead to (the) ground from the spear.

Þorgils bað þá fara varlega og gæta sín við slysum "því að vér höfum ærin
efni til að vinna selið
Thorgils bade them go warily and guard themselves against mischief “because
we have enough reason to overcome the sheiling

og Helga þar sem hann er nú kominn því að eg hygg að hér sé fátt manna
fyrir."
and Helgi there where he has now come because I think that here be few men
for (fighting).”

Selið var gert um einn ás og lá hann á gaflhlöðum og stóðu út af ásendarnir
og var einart þak á
The sheiling was built around one beam and it lay at (the) gable ends and
stood out from the beams and (there) was a straight roof on

húsinu og ekki gróið. Þá mælti Þorgils að menn skyldu ganga að ásendunum og
treysta svo fast
the house and not grown (strong with turf). Then Thorgils said that men
should go to the gable ends and try the strength so hard

að brotnaði eða ella gengi af inn raftarnir en sumir skyldu geyma duranna ef
þeir leituðu út.
to break or else go in from the rafters and some should watch the doors if
they tried (to go) out.

Fimm voru þeir Helgi inni í selinu. Harðbeinn son hans var þar, hann var
tólf vetra gamall, og
Five were they, Helgi (and co.) inside in the sheiling. Hardbein his son
was there, he was twelve years old and

smalamaður hans og tveir menn aðrir er það sumar höfðu komið til hans og
voru sekir. Hét annar
his shepherd and two other men who that summer had come to him and were
outlaws. The one was called

Þorgils en annar Eyjólfur. Þorsteinn svarti stóð fyrir selsdurunum og Sveinn
son Dala-Álfs en
Thorgils and the other, Eyjolf. Thorstein the black stood before the
sheiling doors and Svein, son of Dala Alf and

þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið af selinu og höfðu þeir þar skipt liði
til. Tók annan ásenda
those other comrades tore off the roof from the sheiling and they had there
divided (the company) to (the work).

Húnbogi hinn sterki og þeir Ármóðssynir en þeir Þorgils og Lambi annan
ásenda og þeir synir
Hunbogi the strong took one gable end and they, Armond’s sons, and they,
Thorgils and Lambi, the other gable end and those sons of

Guðrúnar. Treysta þeir nú fast á ásinn og brotnaði hann í sundur í miðju. Og
í þessi svipan lagði
Gudrun. They tried the strength hard now on the beam and broke it apart in
the middle. And in this moment

Harðbeinn út atgeiri úr selinu þar sem hurðin var brotin. Lagið kom í
stálhúfu Þorsteins svarta
Hardbein thrust with a spear out of the sheiling there where the door was
broken. The blow came in Thorstein the black’s steel helmet

svo að í enninu nam staðar. Var það mjög mikill áverki. Þá mælti Þorsteinn
það er satt var að þar
so that it stopped in the forehead. It was a very great misdeed. The
Thorstein said that it was true that there

voru menn fyrir. Því næst hljóp Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir
hrukku fyrir er næstir
were men for (the fight). Next Helgi ran out the door so boldly that those
who were closest gave way before (him).

voru. Þorgils var þá nær staddur og hjó eftir honum með sverði og kom á
öxlina og varð það
Thorgils was present nearby then and hewed after him with a sword and (the
blow) came on the shoulder and it was a

mikill áverki. Helgi snerist þá í móti og hafði í hendi viðaröxi.
serious misdeed. Helgi turned then towards (him) and had a wood axe in
hand.

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.