There were several places where I wasn't sure what was going on and would
welcome any help.
Grace

Þessu játtaði Höskuldur og lætur binda fastmælum.

Hoskuld agreed to this and has a firm contract made.

Þetta líkaði Melkorku þungt, þótti fóstrið of lágt.

Melkorka didn't think much of this, thought the fostering (to be) in a low
station.

Höskuldur kvað hana eigi sjá kunna: "Er Þórður gamall maður og barnlaus og
ætla eg

Hoskuld said of her not to be able to see (it that way), "Thord is an old
man and childless and I expect

Ólafi allt fé eftir hans dag en þú mátt hitta hann ávallt er þú vilt."

Olaf(to get) all his wealth after his day and you may visit him always when
you wish."

Síðan tók Þórður við Ólafi sjö vetra gömlum og leggur við hann mikla ást.
Þetta spyrja

Afterwards Thord took Olaf at seven years of age and showered him with much
love. Those

þeir menn er mál áttu við Þórð godda og þótti nú fjárheimtan komin fastlegar
en áður.

men who had actions against Thord goddi learned this and thought now (to
see) a stronger (opportunity) than before to get money back (had) arrived.
( M&P have exactly the opposite sense here, but I don't understand how.)

Höskuldur sendi Þórði gelli góðar gjafir og bað hann eigi styggjast við
þetta, því að þeir

Hoskuld sent Thord gelli good gifts and bade him not be offended by this,
because they

máttu engi fé heimta af Þórði fyrir laga sakir, kvað Vigdísi engar sakir
hafa fundið Þórði

could not get money back from Thord for sake of the law, declared of Vigdis
to have found no cases (against) Thord

þær er sannar væru og til brautgangs mættu metast "og var Þórður eigi að
verr menntur

those which were true and able to be reckoned to help, "and Thord was not
worse accomplished

þótt hann leitaði sér nokkurs ráðs að koma þeim manni af sér er settur var á
fé hans og

although he sought some means for himself to get rid of that person who was
sitting on his money and

svo var sökum horfinn sem hrísla eini."

was so twisted a case as a twig."

En er þessi orð komu til Þórðar frá Höskuldi og þar með stórar fégjafir þá
sefaðist Þórður

And when these words came to Thord from Hoskuld and there with important
gifts of money then Thord gellir is soothed

gellir og kvaðst það hyggja að það fé væri vel komið er Höskuldur varðveitti
og tók við

and said he thinks that money were well disposed which Hoskuld kept and
accepted

gjöfum og var þetta kyrrt síðan og um nokkuru færra en áður.

(the) gifts and afterwards this was quiet and somewhat less ? than before
about.

Ólafur vex upp með Þórði godda og gerist mikill maður og sterkur. Svo var
hann vænn

Olaf grew up with Thord goddi and became a big man and strong. So handsome a
man was he

maður að eigi fékkst hans jafningi. Þá er hann var tólf vetra gamall reið
hann til þings og

that none would try? (to be) his equal. Then when he was twelve years old,
he rode to (the) Thing and

þótti mönnum það mikið erindi úr öðrum sveitum að undrast hversu hann var
ágætlega

people thought it a mighty errand out of other companies to wonder how
excellent he was

skapaður. Þar eftir hélt Ólafur sig að vopnabúnaði og klæðum. Var hann því
auðkenndur

built. There after Olaf comported himself (well as) to armor and clothing.
He was (because of) it easy to recognize

frá öllum mönnum. Miklu var ráð Þórðar godda betra síðan Ólafur kom til
hans.

by all people. Many were in agreement (?) (that) Thord goddi (became)
better after Olaf came to him.

Höskuldur gaf honum kenningarnafn og kallaði pá. Það nafn festist við hann.

Hoskuld gave him the kenning name (Peacock) and called (him that) then.
That name stuck with him.


17. kafli - Dauði Hrapps

Það er sagt frá Hrapp að hann gerðist úrigur viðureignar, veitti nú nábúum
sínum svo

It is said of Hrapp that he became ill-tempered to deal with, gave his
neighbors now suchmikinn ágang að þeir máttu varla halda hlut sínum fyrir honum. Hrappur gat
ekki fang á

serious agression that they could scarcely keep their position because of
him. Hrapp got no hold grasped onÞórði fengið síðan Ólafur færðist á fætur. Hrappur hafði skaplyndi hið sama
en orkan

Thord after Olaf grew up. Hrapp had a disposition the same but power for
work

þvarr því að elli sótti á hendur honum svo að hann lagðist í rekkju af.

decreased because old age sought his hands so that he took to his bed.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa