There were some sticky bits in this section that I would very much welcome
some help with.

GraceIngjaldur brá Þórði á mál og sagði honum erindi sitt að hann kveðst þar hafa
spurt til

Ingjald began a discussion with Thord and told him his errand that he said
himself to have learned of

Þórólfs bróðurbana síns. Þórður kvað það engu gegna.

Thorolf's slaying of his brother. Thord said it no use? (Z, 3). (nothing to
do with him?)

Ingjaldur bað hann eigi þræta "og skulum við eiga kaup saman, að þú sel
manninn fram

Ingjald bade him not to contradict "and we shall have a bargain that you
turn over the man

og lát mig eigi þurfa þraut til en eg hefi hér þrjár merkur silfurs er þú
skalt eignast. Upp

and leave me no need for great exertion and I have here three marks in
silver which you shall get.

mun eg og gefa þér sakir þær er þú hefir gert á hendur þér í björgum við
Þórólf."

I will remit you those offenses (Z gefa) which you have done at your hand in
(the) sheltering of Thorolf."

Þórði þótti féið fagurt en var heitið uppgjöf um sakir þær er hann hafði
áður kvítt mest að

To Thord the money seemed fair and it was promised remission concerning
those offenses which he had previously most ??

hann mundi féskurð af hljóta.

that detriment would (have been) allotted to him.

Þórður mælti þá: "Nú mun eg sveipa af fyrir mönnum um tal okkart en þetta
mun þó verða kaup okkart."

Thord spoke then, " Now I will sweep?? away (keep quiet?) before people
regarding our talk, but this will still become our bargain."

Þeir sváfu til þess er á leið nóttina og var stund til dags.

They slept at this a way into the night and (it) was a while to daytime.


15. kafli

Síðan stóðu þeir Ingjaldur upp og klæddust. Vigdís spurði Þórð hvað í tali
hefði verið

Afterwards they, Ingjald (and Thord) got up and dressed. Vigdis asked Thord
what had been in discussion

með þeim Ingjaldi um kveldið.

between them, (Thord) and Ingjald during the evening.

Hann kvað þá margt talað hafa en það samið að uppi skyldi vera rannsókn en
þau úr

He said then to have spoken much and it put in order that ransacking should
be up but they (were) out

málinu ef Þórólfur hittist eigi þar: "Lét eg nú Ásgaut þræl minn fylgja
manninum á brott."

of the case (frying pan) if Thorolf were not found there. "I had now
Asgaut, my thrall, lead the man away."

Vigdísi kvaðst ekki vera um lygi, kvað sér og leitt vera að Ingjaldur
snakaði um hús

Vigdis said of herself not to be about a lie, said herself also to be ??
that Ingjald rummaged about her house

hennar en bað hann þó þessu ráða. Síðan rannsakaði Ingjaldur þar og hitti
eigi þar manninn.

but bade him still to decide this. Afterwards Ingjald ransacked there and
did not find the man.

Í þann tíma kom Ásgautur aftur og spurði Vigdís hvar hann skildist við
Þórólf.

At that time Asgaut came back and Vigdis asked where he parted with Thorolf.

Ásgautur svarar: "Eg fylgdi honum til sauðahúsa vorra sem Þórður mælti
fyrir."

Asgaut answers, "I led him to our sheep shed as Thord said before."

Vigdís mælti: "Mun nokkuð meir á götu Ingjalds en þetta þá er hann fer til
skips? Og eigi

Vigdis spoke, "Anything will (be) better to Ingjalds road that this when he
goes to (his ) ship? And not

skal til hætta hvort þeir hafa eigi þessa ráðagerð saman borið í gærkveld.
Vil eg að þú

shall to risk whether they have not agreed together on this plan yesterday
evening. I want that you

farir þegar og fylgir honum í brott sem tíðast. Skaltu fylgja honum til
Sauðafells á fund

go at once and lead him away with all speed. You shall lead him to Sheep
Fell to meet

Þórólfs. Með því að þú gerir svo sem eg býð þér skaltu nokkuð eftir taka.
Frelsi mun eg

Thorolf. In case that you do so as I bid you, you shall somewhat later
receive (your compensation). I will

þér gefa og fé það að þú sért fær hvert er þú vilt."

give you freedom and money that you can go where ere you wish."

Ásgautur játtaði því og fór til sauðahússins og hitti þar Þórólf. Hann bað
þá fara á brott sem tíðast.

Asgaut agreed to it and went to the sheep shed and found Thorolf there. He
bade (him) then go away with all speed.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa