There were a couple of words I couldn't find.

Grace

Eiríkur taldist heldur undan, kveðst þá vera hniginn í aldur og kveðst minna
mega við

Eric spoke rather quietly?, said of himself then to be advanced in age and
said of himself to be able to recall with

vosi öllu en var. Leifur kveður hann enn mundu mestri heill stýra af þeim
frændum. Og

??? all which was (happened). Leif said he still would (be the) most lucky
captain of those kinsmen. And

þetta lét Eiríkur eftir Leifi og ríður heiman þá er þeir eru að því búnir og
var þá skammt

Eric agreed to this from Leif and rides home then when they are at (making)
ready and then was scarcely

að fara til skipsins. Drepur hesturinn fæti, sá er Eiríkur reið, og féll
hann af baki og lestist fótur hans.

underway to the ship. The horse stumbled, that which Eric rode, and he fell
off and injured his foot.

Þá mælti Eiríkur "Ekki mun mér ætlað að finna lönd fleiri en þetta er nú
byggjum vér.

Then Eric spoke, "(It) will not be intended for me to find more land than
that which we now settle.

Munum vér nú ekki lengur fara allir samt."

We will now no longer go all together."

Fór Eiríkur heim í Brattahlíð en Leifur réðst til skips og félagar hans með
honum, hálfur

Eric went home to Brattahlid and Leif removed to (the) ship, his company
with him, 35

fjóði tugur manna. Þar var suðurmaður einn í ferð er Tyrkir hét.

men. There was one Saxon on the journey who was called Tyrkir.

Nú bjuggu þeir skip sitt og sigldu í haf þá er þeir voru búnir og fundu þá
það land fyrst er

Now they prepared their ship and sail onto (the) sea when they were ready
and found then that land first which

þeir Bjarni fundu síðast. Þar sigla þeir að landi og köstuðu akkerum og
skutu báti og fóru

they, Bjarni (and company) found latest. There they sailed to (the) land
and cast anchor and launched a boat and went

á land og sáu þar eigi gras. Jöklar miklir voru allt hið efra en sem ein
hella væri allt til

ashore and saw there no grass. Great glaciers were all over? the flat
stones and as one flat stone were all (the way) to

jöklanna frá sjónum og sýndist þeim það land vera gæðalaust.

the glaciers from the sea and (it) seemed to them that land to be barren.

Þá mælti Leifur: "Eigi er oss nú það orðið um þetta land sem Bjarna að vér
höfum eigi

Then Leif spoke, "It is not to us happened concerning this land as Bjarni
that we have not

komið á landið. Nú mun eg gefa nafn landinu og kalla Helluland."

come ashore. Now I will give a name to the land and call (it) Helluland."

Síðan fóru þeir til skips. Eftir þetta sigla þeir í haf og fundu land annað,
sigla enn að landi

Afterwards they went to (the) ship. After that they sail to sea and found
another land, sail yet (again) to land

og kasta akkerum, skjóta síðan báti og ganga á landið. Það land var slétt og
skógi vaxið

and cast the anchor, launch a boat afterwards and go ashore. That land was
flat and grown with forest

og sandar hvítir víða þar sem þeir fóru og ósæbratt.

and wide white sand there where they went and not steep toward the sea.

Þá mælti Leifur: "Af kostum skal þessu landi nafn gefa og kalla Markland."

Then Leif spoke, "From (its) condition(I) shall give this land a name and
call (it) Markland."

Fóru síðan ofan aftur til skips sem fljótast.

Afterwards they went down back to (the) ship as quickly as possible.

Nú sigla þeir þaðan í haf landnyrðingsveður og voru úti tvö dægur áður þeir
sáu land og Now they sail from there to sea on a northeast wind and were out
two days before they saw land andsigldu að landi og komu að ey einni er lá norður af landinu og gengu þar upp
og sáust um

sailed to land and came to an island which lay north of the (main)land and
(they) went up there and looked aroundí góðu veðri og fundu það að dögg var á grasinu og varð þeim það fyrir að
þeir tóku

in good weather and found it that dew was on the grass and it happened for
them that they tookhöndum sínum í döggina og brugðu í munn sér og þóttust ekki jafnsætt kennt
hafa sem það var.

their hands in the dew and brought it to their mouths and thought not to
have known equal as that was.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa