Eitt sinn kom Karlsefni að máli við Eirík og mælti: "Er þér þungt Eiríkur?
Eg þykist finna

One time Karlsefni came to talk with Eirik and said, "Are you gloomy, Eirik?
I seem to find

að þú ert nokkuru fálátari en verið hefir, og þú veitir oss með mikilli
rausn og erum vér

that you are somewhat more reserved than has been (the case), and you treat
us with great splendor and we are

skyldir að launa þér eftir því sem vér höfum föng á. Nú segðu hvað ógleði
þinni veldur."

obligated to repay you after it as we have means to. Now say you what
unhappiness of yours chooses."

Eiríkur svarar: "Þér þiggið vel og góðmannlega. Nú leikur mér það eigi í hug
að á yður

Eirik answers, "You receive well and gentle(manly). Now I don't have a mind
to lie over??

hallist um vor viðskipti. Hitt er heldur að mér þykir illt ef að er spurt að
þér hafið engi jól

during our dealings. This which seems rather bad to me if it is asked that
you have had no Jule

verri haft en þessi er nú koma í hönd."

worse ( a Jule celebration) than this is now come in hand."

Karlsefni svarar: "Það mun ekki á þá leið. Vér höfum á skipum vorum malt og
mjöl og

Karlsefni answers, "It will not to lead to them? We have onboard ships our
malt and flour and

korn og er yður heimilt að hafa af slíkt sem þér viljið og gerið veislu
slíka sem

grain and you are entitled to have from such as you wish and make such
feast as

stórmennsku ber til."

magnificence bears on?"

Og það þiggur hann. Var þá búið til jólaveislu og varð hún svo sköruleg að
menn þóttust

And he accepts it. Then a Jule feast was prepared and it became so
impressive that people thought

trautt slíka rausnarveislu séð hafa.

rarely to have seen such a splendid feast.

Og eftir jólin vekur Karlsefni við Eirík um ráðahag við Guðríði er honum
leist sem það

And after Jule Karsefni broached a question with Eirik concerning marriage
with Gudrid who seemed?? to him as it

mundi á hans forræði en honum leist kona fríð og vel kunnandi. Eiríkur
svarar, kveðst vel

would (be) his concern and (she) seemed ?? (couldn't figure out the
infinitive of leist) to him a beautiful and well educated woman. Eirik
answers, declares for himself well

mundu undir taka hans mál en kvað hana góðs gjaforð verða "er það og líklegt
að hún

would he undertake his case and spoke for her good gifts became, "it is also
likely that she

fylgi sínum forlögum" þó að hún væri honum gefin og kvað góða frétt af honum
koma.

follows her fate," but still she were given to him and said good news comes
of him.

Nú er vakið mál við hana og lét hún það sitt ráð sem Eiríkur vildi fyrir
sjá. Og er nú ekki

Now is broached the case with her and she followed his advice as Eirik
wished to see before. And is now not

að lengja um það að þessi ráð tókust og var þá veisla aukin og gert
brullaup.

too long concerning it that this plan was followed and then was the wedding
feast ?? and the wedding performed.

Gleði mikið var í Brattahlíð um veturinn.

Much happiness was in Brattahlid during the winter.8. kafli

Á því léku miklar umræður um veturinn í Brattahlíð að þar voru mjög töfl
uppi höfð og

During the winter much discourse played (out) about it, that there were many
games played and

sagnaskemmtan og margt það er til híbýlabótar mátti vera. Ætluðu þeir
Karlsefni og

story telling and much that might be to bettering of the household. They,
Karlsefni and Snorri, intended to

Snorri að leita Vínlands og töluðu menn margt um það. En því lauk svo að
þeir Karlsefni

seek Vinland and people talked much of it. But it ended so that they,
Karsefni

og Snorri bjuggu skip sitt og ætluðu að leita Vínlands um sumarið. Til
þeirrar ferðar

and Snorri readied their ships and set out to find Vinland during the
summer. For their journey

réðust þeir Bjarni og Þórhallur með skip sitt og það föruneyti er þeim hafði
fylgt.

they recruited Bjarni and Þórhall with their ships and that crew who had
followed them (from Iceland).

Maður hét Þorvarður. Hann átti Freydísi, dóttur Eiríks rauða laungetna. Hann
fór með

A man was called Þorvard. He was married to Freydis, illegitimate daughter
of Eirik the red. He went with

þeim og Þorvaldur son Eiríks og Þórhallur er var kallaður veiðimaður. Hann
hafði lengi

them also Þorvald, a son of Eirik, and Þórhall who was called the hunter.
He had been hunting or fishing

verið í veiðiförum með Eiríki um sumrum og hafði hann margar varðveislur.
Þórhallur

with Eirik for a long time during summers and he had many responsibilities.
Þórhall

var mikill vexti, svartur og þurslegur. Hann var heldur við aldur, ódæll í
skapi,

was very large, black-haired and (seemed) like a giant. He was rather
older, difficult to deal with,

hljóðlyndur, fámálugur hversdaglega, undirförull og þó atmælasamur og
fýstist jafnan

silent, taciturn, ordinary, underhanded and still critical and always urges

hins verra. Hann hafði lítt við trú blandast síðan hún kom á Grænland.
Þórhallur var lítt

the worse. He had little to do with the faith since it came to Greenland.
Þórhall was

vinsældum horfinn en þó hafði Eiríkur lengi tal af honum haldið.

backed by few friends? but still Eirik had held a long talk (in favor?) of
him.Grace

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa