Things went pretty well until the last couple of lines.

Grace"Hvað munu þeir vilja?" sagði Hrútur.

"What (do you suppose) they will want?" said Hrut.

"Engi hafa þeir erindi enn upp borið fyrir mig," sagði Höskuldur.

"They have none (as to an) errand moreover stated? for me," said Hoskuld.

"Við þig munu þó erindin," segir Hrútur, "þeir munu biðja Hallgerðar eða
hversu munt þú svara?"

"With you will nevertheless will (the) errand (be)," says Hrut, "they will
ask for Hallgerd and how will you answer?"

"Hvað þykir þér ráð?" sagði Höskuldur.

"What seems to you good counsel?" said Hoskuld.

"Vel skalt þú svara og segja þó kost og löst á konunni," segir Hrútur.

"You shall answer positively and tell fairly the good and the bad of the
woman (Z)," said Hrut.

En í þessu tali þeirra bræðra ganga þeir út gestirnir. Höskuldur og Hrútur
gengu í mót

And in this talking of those brothers, they, the guests (nom.?)went out.
Hoskuld and Hrut

went to meet them

þeim. Fagnaði Hrútur vel Þórarni og þeim báðum bræðrum.

Hrut welcomed Þórarinn and invited those brothers (to come in).

Síðan gengu þeir allir samt á tal og mælti Þórarinn: "Eg er kominn hingað
með Glúmi

Afterwards they went all together to talks and Þórarinn spoke, "I am come
hither with Glum

bróður mínum þess erindis að biðja Hallgerðar dóttur þinnar, Höskuldur, til
handa Glúmi

my brother on this errand to ask your daughter Hallgerd, Hoskuld, to (the)
hand of Glum

bróður mínum. Skalt þú það vita að hann er vel mannaður."

my brother. You shall know it that he is well accomplished."

"Veit eg það," sagði Höskuldur, "að þið eruð mikils háttar menn bræður. En
eg vil og

"I know it," said Hoskuld, "that you brothers are men of great importance.
And I will also

segja þér í mót að eg réð ráði hennar fyrri og varð oss það að mikilli
ógæfu."

tell you in return that I chose a husband (Z) for her before and it was for
us very bad luck."

Þórarinn svaraði: "Ekki munum vér það láta fyrir kaupum standa því að eigi
skal einn

Þórarinn answered, "We will not allow it a previous marriage to stand (in
the way) because one oath shall

eiður alla verða. Og má þetta verða vel þó að hitt yrði illa enda spillti
Þjóstólfur þar mest um."

not be all. And may this be well nevertheless that was an evil end
(because) Þjóstólfur ruined (it) there the most."

Þá mælti Hrútur: "Gefa mundi eg yður til ráð ef þér viljið eigi þetta láta
fyrir ráðum

Then Hrut spoke, "I will give you as wise counsel, if you will not allow
this previous marriage

standa er áður hefir orðið um hagi Hallgerðar, að Þjóstólfur fari ekki
suður með henni þó

to stand as before has happened about Hallgerd's affairs, that Þjóstólfur
does not go south with her yet

að ráðin takist og veri þar aldrei þrem nóttum lengur, nema Glúmur lofi, en
falli óheilagur

to adopt a plan and be never (there) longer (than) three nights, unless Glum
permits, then would fall unholy (misery)

fyrir Glúmi ef hann er lengur, en heimilt á Glúmur að lofa það, en ekki er
það mitt ráð.

for Glum if he is (there) longer, but Glum has a right to allow it, but it
is not my advice.

Skal nú og eigi svo fara sem fyrr að Hallgerði sé eigi sagt. Skal hún vita
allan þenna

(Things) shall now go and not so as before that Hallgerd is not told. She
shall know all those

kaupmála og sjá Glúm og ráða sjálf hvort hún vill eiga hann eða eigi og megi
hún eigi

marriage details and see Glum and decide herself whether she will have him
or not and may she not

öðrum kenna þó að eigi verði vel. Skal þetta allt vélalaust vera."

know another even though not would be well (couldn't follow this last bit).
All this shall be guileless."

Þórarinn mælti: "Nú er sem jafnan að það mun best gegna að þín ráð séu
höfð."

Þórarinn spoke, "Now when as even (handed) to it will best honestly that
your advise be had." (I understand what he means, but can't get the sentence
to make sense in English).

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa